Giant Kokopu at the Whangarei Kiwi House and Museum. A coastal species of fish endemic to New Zealand.

Miraz Jordan @Miraz